Uitbreiding Ouderschapsverlof

Vandaag heeft elke werknemer in ons land het recht om ouderschapsverlof op te nemen. Om zich over zijn kind te ontfermen kan de werknemer momenteel genieten van maximaal 3 maanden ouderschapsverlof. Dit verlof kan opgenomen worden per maand: voltijds, halftijds of 1/5.

Het ouderschapsverlof kan opgenomen worden tot het kind 12 jaar is, beide ouders hebben er recht op.

De werknemer krijgt hiervoor een maandelijkse tegemoetkoming van de RVA van 693.20€ voor een voltijdse onderbreking. In 2011 maakten 76 000 gebruik van het ouderschapsverlof. 73% van het ouderschapsverlof wordt opgenomen door vrouwen, 27% door mannen.

Op 23 maart 2012 heeft de regering beslist om het ouderschapsverlof uit te breiden van 3 naar 4 maanden, in omzetting van de Europese richtlijn 2010/18/EU. Bovendien werd beslist om, voor alle kinderen geboren na 8/3/2012, voor deze vierde maand, net zoals voor de andere maanden, een uitkering van de RVA te voorzien.

Het benodigde budget daarvoor wordt geschat op:

- 2012 : 2.216.000 euro

- 2013 : 5.545.455 euro

- 2014 : 8.890.909 euro

Naast deze aanvullende vierde maand werd ook het recht vooropgesteld aan werknemers die terugkeren uit ouderschapsverlof tot aanpassing van de werkafspraken en –uren om een beter evenwicht te bekomen tussen het beroepsleven en het gezinsleven. Werkgevers moeten op dergelijke verzoeken flexibiliteit overwegen, rekening houdend met de respectieve behoeften van werkgevers en werknemers.

Door het aannemen van deze nieuwe bepalingen, past België zijn wetgeving aan aan de Europese verplichtingen hieromtrent (Richtlijn 2010/18/EU).

30/03/2012


Verlenging van de kinderbijslag met drie maanden voor jonge werkzoekenden tijdens de periode van de instapstage

De betaling van de kinderbijslagen zal met drie maanden worden verlengd voor jonge werkzoekenden tijdens de periode van de instapstage. Deze maatregel moet jonge werkzoekenden toelaten verder hun kinderbijslag te ontvangen zolang ze geen loon of werkloosheidsuitkering krijgen. Ze blijven natuurlijk onderworpen aan de voorwaarden voor de toekenning van de kinderbijslagen (minder dan 25 jaar oud , geen vervangingsinkomen, enz).

Ter herinnering: sinds 1 januari is de wachttijd die de toegang tot werkloosheidsuitkeringen voorafgaat omgezet in een beroepsinschakelingstijd en verlengd van negen tot twaalf maanden. Hierdoor ontstond een discrepantie tussen de regels inzake werkloosheidsuitkeringen en die met betrekking tot de kinderbijslag. Deze laatste voorzag tot nu toe de toekenning van kinderbijslag tijdens maximaal 6 of 9 maanden, afhankelijk van de leeftijd van de jongeren.

Om deze discrepantie weg te werken werd via een Koninklijk Besluit een wijziging doorgevoerd en dat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012. Voortaan wordt de kinderbijslag behouden tijdens de periode van twaalf maanden van de instapstage.

Ongeveer 10.300 jonge werkzoekenden ontvangen momenteel kinderbijslag in België. Voor de uitbreiding van de betaling tot 12 maanden is in de begroting van 2012 ongeveer 6.5 miljoen euro voorzien.

28/03/2012


Nieuwe parkeerkaarten: eenvoudigere aanvraag, snellere levering en beter beveiligd tegen misbruik

Het model van de parkeerkaart voor personen met een handicap verandert vandaag.

Welke wijzigingen kunnen we verwachten als gevolg van de nieuwe kaarten?

De aanvraag zal eenvoudiger verlopen en de persoon met een handicap zal zijn kaart sneller ontvangen. Bovendien zullen de nieuwe kaarten beter tegen misbruik beveiligd zijn. De DGPH ontvangt jaarlijks meer dan 60.000 nieuwe aanvragen voor parkeerkaarten. Zo ontving ze in 2011 67.895 aanvragen en werden 58.188 kaarten uitgereikt.

Eenvoudiger

Vroeger kreeg de persoon die een parkeerkaart aanvroeg en die er recht op had een formulier dat hij moest ondertekenen en samen met een identiteitsfoto op moest sturen naar de DGPH. Voortaan moet hij geen formulier noch een identiteitsfoto meer opsturen. De DGPH verkrijgt de foto via het Rijksregister. Bij ontvangst ondertekent hij zijn kaart in het daarvoor voorziene vakje.

Sneller

Bij ontvangst van de aanvraag zal de DGPH nagaan of de persoon al officieel erkend werd als persoon met een handicap (door de DGPH of door een andere juridische of administratieve instantie) en of hij wel recht heeft op de parkeerkaart. Als dat het geval is, zal het voortaan ongeveer 2 weken duren vooraleer de kaart bij hem in de bus valt. Vroeger duurde dit gemiddeld 8 weken. Als de persoon nog niet officieel erkend werd, dan zal de DGPH eerst zijn handicap evalueren om na te gaan of hij wel recht heeft op de kaart.

Beter beveiligd tegen misbruik

Dankzij een hologram is de kaart veel moeilijker na te maken, er zal dus minder gefraudeerd kunnen worden. Elke kaart heeft zijn eigen uniek serienummer. Als de DGPH een duplicaat moet aanmaken van een verloren of gestolen kaart, dan zal dat duplicaat een nieuw serienummer krijgen. Het oude serienummer zal dus niet meer geldig zijn en niemand zal de gestolen of verloren kaart dus onrechtmatig kunnen gebruiken.

De oude kaarten blijven geldig

De kaarten die voor 23/03/2012 afgeleverd werden blijven geldig tot aan de erop vermelde datum. De houders van deze kaarten moeten dus geen nieuwe aanvragen.

28/03/2012


Jongeren en sociale netwerken

Volgens een recent onderzoek van de socialistische mutualiteit(Quel est l'impact des réseaux sociaux chez les jeunes ? )surfen 6 op 10 Franstalige jongeren, tussen de 12 en 18 jaar, verschillende keren per dag naar de sociale netwerksite Facebook en 90% van hen opent zijn/haar persoonlijke pagina meerdere keren per week.

Het onderzoek peilde onder meer naar de redenen die jongeren ertoe aanzetten een Facebook-profiel aan te maken.

Over het algemeen gebruiken adolescenten het sociaal netwerk om te praten, foto’s te bekijken en uit te wisselen, en commentaar te geven. Ook openen zij op steeds jongere leeftijd een account: 29% van de jongeren tussen 12 en 13 jaar heeft een facebook-account, waarvan gemiddeld 10% meer meisjes dan jongens. 12 % van de geïnterviewde jongeren was pas 12 jaar. Tamelijk verontrustende cijfers dus wanneer men bedenkt dat dit sociale netwerk in principe slechts toegankelijk is voor +13-jarigen.

Dit stelt het ouderlijke gezag en verantwoordelijkheid in vraag, vooral als men weet dat 59 % van de jongeren een computer op de eigen kamer heeft. Verder toont het onderzoek ook aan dat 60 % van de jongeren meermaals per dag naar facebook surfen, sommigen tot zelfs tien uur per week.

Om een gepast antwoord te geven op deze evolutie en vaststellingen, verleent de Staatssecretariaat voor Gezinnen zijn steun aan het programma Webetic, dat door Child focus ontwikkeld werd. Dit vormings- en sensibiliseringsprogramma is er om ouders te begeleiden en te steunen in een goed begrip en gebruik door hun kinderen van het internet en zijn sociale netwerken. Doel is om het internetgebruik voor het hele gezin meer te optimaliseren en te beveiligen. Het programma biedt ouders praktisch advies en tips om het internetgebruik van hun kinderen op een meer serene en veiligere manier te beheren. Zo biedt Webetic, aan de hand van een aangepaste pedagogie, de ouders passende antwoorden op delicate of gevaarlijke situaties waarmee hun kinderen op het net geconfronteerd kunnen worden. Infosessies ter attentie van ouders en kinderen kunnen in uw streek op verzoek georganiseerd worden. Voor meer informatie, surf naar:

25/05/2011


Inzetten op de Gezinnen voor meer solidariteit

In hun verslag dat op 27 april werd gepubliceerd schetst de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een vergelijkend beeld van het gezinsbeleid van de 35 lidstaten.

De studie toonde onder meer aan dat, ondanks grote verschillen tussen de lidstaten van de OESO in het gezinsbeleid en de overheidsuitgaven, deze landen gemiddeld 2, 4 % van hun BBP besteden aan het helpen van gezinnen onder de vorm van bijvoorbeeld geboortepremies, ouderschapsverlof, fiscale voordelen, kinderopvang, bescherming van kinderen,…. Globaal genomen stellen de gezinnen het iets beter in de noordelijke landen. Ook België, Frankrijk en Nederland scoren goed.

De overheden moeten er, ondanks de crisis, voor zorgen dat het gezins- en sociaal beleid de meest kwetsbaren voldoende bescherming bieden, aangezien uit de studie blijkt dat gezinnen met kinderen vandaag meer dan in de vorige decennia risico lopen op armoede.

Uit de meest belangrijke maatregelen die naar voren worden geschoven onthouden we onder andere: bijkomende inspanningen voor de kinderopvang en een rechtvaardigere verblijfsregeling van de kinderen, werkplaatsen die beter aangepast zijn aan het gezinsleven, dezelfde loopbaanperspectieven voor mannen en vrouwen. Teneinde het ouderschapsverlof aantrekkelijker te maken, pleit de OESO er tevens voor om dit verlof niet te lang, goed betaald en verdeeld te maken. Anderzijds zou een verlof dat vaker door de vaders wordt opgenomen voor een afname kunnen zorgen van de betaande professionele ongelijkheden tussen mannen en vrouwen binnen de landen van de OESO.

Deze verschillende maatregelen zij “niet alleen verantwoord op economisch vlak, maar ook absoluut noodzakelijk op moreel en politiek vlak”, aldus Angel Gurria, voorzitter van de organisatie.

29/04/2011


Child Focus lanceert een preventiegids in het kader van de internationale kinderontvoering

In het kader van een verhoogd preventiebeleid heeft Child Focus, de stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen, deze donderdag 17 juni een nieuwe preventiegids gelanceerd betreffende de internationale ontvoeringen van kinderen.

De gids "Mijn kind…Ons kind" is terug te vinden op de website "www.Childfocs.be".

Een doeltreffend preventiebeleid zou moeten leiden tot een vermindering van dit soort ontvoeringen door ouders. De gids gaat ook dieper in op de problematiek rond de internationale kinderontvoeringen in België, geeft een opsomming van de contacpersonen tot wie de bevolking zich kan wenden, en stelt preventieve middelen voor die kunnen worden ingezet om deze ontvoeringen tegen te gaan. Deze gids vervolledigt tevens een geheel van maatregelen inzake Internationaal Recht die in de jaren 80 in werking traden.

18/06/2010


Voor de gezinnen met kinderen met een handicap

In het kader van het Europese jaar van de armoedebestrijding en de implementatie van een Nationaal Actieplan tegen de armoede, hebben de diverse ministeriële beleidscellen samengewerkt aan het oplijsten van verschillende maatregelen ter bestrijding van de armoede. Hiertoe ging elke Minister binnen zijn eigen bevoegdheden na welke familiale ontwikkelingen dienen te gebeuren.

Zo moeten gezinnen beter geïnformeerd worden over financiële steun en fiscale tegemoetkomingen met betrekking tot kinderen met een handicap. Om de gezinnen rechtstreekse toegang te geven tot deze informatie, werd een brochure opgesteld die op de website van de FOD Financiën geconsulteerd kan worden.
De brochure is nu beschikbaar en kan gedownload worden.

Hierbij de procedure voor het raadplegen van de brochure :
  1. Website FOD Financiën : http://www.minfin.fgov.be/
  2. rechts op het scherm, de rubriek « Publicaties ».
  3. Klik op deze link om alle publicaties te zien (« brochures » & « folders »)
  4. het gedeelte ‘folder’ :« Fiscale tegemoetkomingen voor gehandicapte kinderen (2010) »

23/05/2010


Verzoening tussen professioneel leven en gezinsleven :

Geleidelijke hervatting werk na moederschapsverlof voortaan ook mogelijk voor vrouwelijke ambtenaren.

Voortaan kunnen jonge moeders met een ambtenarenstatuut onder bepaalde voorwaarden de laatste twee weken van hun moederschapsverlof omzetten in nabevallingsrust, die opgenomen dient te worden binnen een termijn van 8 weken vanaf het einde van de ononderbroken periode van de nabevallingsrust.

Deze bepaling, die in de privésector reeds sedert 1 april 2009 van toepassing is, is één van de verwezenlijkingen van de regering in haar streven naar het vergemakkelijken van het dagelijkse leven van de gezinnen.

21/09/2009


De DAVO moet meer bekendheid krijgen

Deze dienst, operationeel sedert 2004 en nog te weinig bekend bij het grote publiek, is een federale dienst die rechthebbenden helpt bij het innen van hun alimentatievorderingen.
De dienst heeft als taak het onbetaalde bedrag van de onderhoudsbijdrage tussen ex-echtgenoten te innen bij de onderhoudsplichtige.
De DAVO kan het bedrag van de onderhoudsbijdragen ten gunste van de kinderen ook voorschieten.

Van zodra de schuldeiser in de loop van de afgelopen 12 maanden ten minste twee maal (niet noodzakelijk twee opeenvolgende maanden) het bedrag van de onderhoudsbijdrage niet heeft ontvangen, en mits de schuldeiser in België verblijft en de onderhoudsbijdrage werd vastgesteld door een uitvoerbaar rechterlijk vonnis (echtscheidingsvonnis, dringende en voorlopige maatregelen, …), kan de schuldeiser een beroep doen op de DAVO.

15/09/2009


Het oude nummer 110 verdwijnt en wordt vervangen door het nieuwe noodnummer 116000 !!!

116000.jpg

Het totstandkomen van het nieuwe noodnummer.

Onder impuls van MCE nam de Europese Commissie in februari 2007 de beslissing om het nummer 116000 in alle lidstaten te reserveren als meldnummer voor vermiste kinderen.

Intussen werd deze beslissing ten uitvoer gelegd door de “Conference of European Postal and Telecommunications Administrations” – (CEPT), die ervoor gezorgd heeft dat het nummer 116 000 in niet minder dan 48 landen (zo goed als het gehele geografische europese grondgebied) gereserveerd is en dus niet voor andere doeleinden gebruikt kan worden.

Waarom?

Vanzelfsprekend komen veruit de meeste oproepen op een noodlijn van inwoners van het eigen land.

Maar: de mobiliteit van burgers neemt toe, en de grenzen vervagen. Met een Europees eenheidsnummer beschikken Belgische reizigers in het buitenland, of vreemdelingen die in België verblijven, steeds over het juiste noodnummer wanneer ze geconfronteerd worden met de verdwijning van een kind.

Bovendien worden internationale opsporingscampagnes vergemakkelijkt, omdat er internationaal slechts één telefoonnummer moet worden vermeld. De nationale nooddiensten verbinden zich ertoe de relevante getuigenissen onmiddellijk door te geven aan hun collega’s én aan de bevoegde politiediensten.

Hoe werkt het?

Het Europees noodnummer voor vermiste kinderen geeft toegang tot de lokale, nationale diensten die met verdwijningen van kinderen belast zijn. Concreet wordt in elk land één instantie of organisatie aangeduid die alle 116000-oproepen uit dat land ontvangt en behandelt.
Wie in België het nummer kiest komt terecht bij Child Focus.

Specifieke werking van de Child Focus-noodlijn.

Het nummer is dag en nacht, zeven dagen op zeven bereikbaar. De bellers worden zoveel mogelijk in een gemeenschappelijke taal aangesproken: de operatoren spreken minstens de landstalen plus Engels. Desgewenst wordt anonimiteit gegarandeerd. Om veiligheidsredenen wordt elke oproep op band opgenomen. Elke relevante oproep wordt meteen geregistreerd in een databeheerssysteem. Aan elk dringend geval wordt onmiddellijk gevolg gegeven door het aanduiden van een dossierverantwoordelijke, die net zoals de operatoren in een wachtsysteem werkt. Alle getuigenissen worden volgens een geschreven protocol meteen doorgegeven aan de bevoegde politiediensten.

Het oude nummer 110 blijft om veiligheidredenen nog geruime tijd bereikbaar. Hoelang precies zal volgend jaar geëvalueerd worden. Er zal vanaf nu geen publiciteit meer voor worden gemaakt.

Naast verdwijningen behandelt Child Focus ook meldingen van extrafamiliaal seksueel misbruik via dezelfde noodlijn.

116000.jpg

22/05/2009


De KIDS-ID : een geruststellende technologische ontwikkeling, ook voor de jonge internetgebruikers en hun oudersSinds eind 2006 kan, op verzoek van diegenen die het ouderlijk gezag uitoefenen, een elektronische identiteitskaart afgeleverd worden voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Het voordeel van de elektronische kaart in vergelijking met de vroegere papieren versie betreft eerst en vooral de veiligheid : de elektronische kaart is immers zeer moeilijk te vervalsen en maakt een leeftijdscontrole van het kind mogelijk wanneer het bijvoorbeeld wil gaan chatten of zich in de wereld van de online-kansspelen wil storten. De leeftijd kan niet meer geveinsd worden en het verbod om sites te raadplegen die voor ouderen bestemd zijn, is onherroepelijk. Vervolgens is er het voordeel van de administratieve vereenvoudiging: de chip zal op termijn nieuwe functionaliteiten mogelijk maken.

En de KIDS-ID gaat nog verder, dankzij het systeem "Hallo ouders"!

Het gaat om een telefoonnummer op de achterkant van de kaart, dat via het rijksregisternummer van het kind in verbinding staat met zeven vooraf bepaalde opeenvolgende nummers en, ten slotte, met de noodlijn van Child Focus. Wanneer zich een probleem voordoet, kan het kind of de persoon die het kind te hulp komt dus onmiddellijk contact opnemen met een naaste, zonder dat het kind hiervoor een nummer uit het hoofd moet kennen. Deze dienst heeft als dubbel voordeel dat zowel ouders als kinderen gerustgesteld zijn./Kids_ID.jpg »

20/03/2009


Stop cyberpesten

E-mail, chat, profielen en gsm's kennen heel veel positieve toepassingen. De meeste jongeren gebruiken ze enkel om leuke dingen mee te doen. Jammer genoeg houdt niet iedereen het zo leuk. Sommige kinderen worden gepest via deze “nieuwe” technologieën. Wat is het precies en vooral, wat kan ik doen als ik gepest wordt via de computer of de gsm?

Meer weten over cyberpesten en hoe je ermee kan omgaan? clicksafe.be
keepcontrol.eu


16/02/2009


Strijden tegen de internationale kinderontvoeringen

Wanneer een ouder zijn kind(eren) ontvoert, is dit emotioneel bijzonder zwaar, zowel voor de kinderen in kwestie als voor de andere ouder.

Om de schadelijke gevolgen van die schrijnende situaties te bestrijden zijn er internationale overeenkomsten uitgewerkt.
Zo is er enerzijds het Verdrag van 's-Gravenhage inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale kinderontvoering dat op 1 mei 1999 in werking is getreden.
Er is ook de Verordening Brussel IIbis dat sinds 1 maart 2005 van kracht is en het Europees Verdrag van Luxemburg dat voorziet in een erkenningsprocedure van Belgische rechterlijke beslissingen in het buitenland dat echter nog slechts in beperkte gevallen van toepassing is.
Tot slot heeft ons land bilaterale akkoorden afgesloten met Marokko en Tunesië.
De wet van 10 mei 2007, die van kracht is sinds 1 juli 2007, beoogt de tenuitvoerlegging van de diverse internationale instrumenten.

Deze wetgevende instrumenten beogen kinderen te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van een internationale ontvoering. Ze hebben als doel de kinderen terug te vinden en ervoor te zorgen dat het gezagsrecht of het recht op persoonlijk contact wordt gerespecteerd.

In België werd op 27 januari 2005 het Federaal Aanspreekpunt “internationale kinderontvoeringen” opgericht en geïncorporeerd in de Dienst Internationale Rechtshulp in Burgerlijke Zaken van de Federale Overheidsdienst Justitie. Het is bevoegd om tussen te komen indien een kinderontvoering plaatsgevonden heeft naar een land dat een van bovenvermelde internationale of multilaterale instrumenten heeft ondertekend.
Het is belast met de volgende opdrachten:
  • centralisatie en verspreiding van alle eerstelijnsinformatie met betrekking tot internationale kinderontvoeringen en grensoverschrijdend omgangsrecht;
  • behandeling van de individuele dossiers met toepassing van de internationale instrumenten;
  • ingeval van ontvoering naar een land waarmee België niet door een internationaal instrument gebonden is, de partijen doorverwijzen naar andere bevoegde instanties (hetzij de FOD Buitenlandse Zaken, hetzij de Belgische gerechten, hetzij de buitenlandse gerechten);
  • psychologische bijstand aan de families in het kader van de individuele dossiers;
  • financiële bijstand ten behoeve van de families, voor de dossiers die onder de bevoegdheid vallen van de FOD Justitie en afhankelijk van de financiële middelen van de verzoekende ouder.

Het Federaal Aanspreekpunt is elke werkdag bereikbaar:
* per telefoon op het nummer 00 32 (0)2 542 67 00;
* per fax op het nummer 00 32 (0)2 542 70 06;
* per e-mail: kinderontvoering@just.fgov.be

Er is een telefoonpermanentie 24u op 24u buiten de kantooruren, tijdens het weekend, tijdens de feestdagen en de dagen met dienstvrijstelling. Voor niet dringende zaken, kunnen er berichten worden ingesproken via een antwoordapparaat. Voor dringende zaken is er een speciale telefoonlijn die u verbindt met de telefoonpermanentie. Voor meer informatie kan u terecht op de website www.just.fgov.be, rubriek “Justitie van A tot Z”, trefwoord “Internationale Kinderontvoeringen”.

Indien een kinderontvoering gebeurt naar een land dat niet aangesloten is bij een internationaal verdrag, is de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, dienst internationale gerechtelijke samenwerking, bevoegd om tussen te komen.
U kan deze contacteren op:

Karmelietenstraat 15 te 1000 Brussel
Tel.: 00 32 (0)2 501 81 11
Fax: 00 32 (0)2 513 55 47
E-mail: info@diplobel.fed.be

Ook Child Focus, het Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen, kan als onafhankelijke stichting van openbaar nut bijstand bieden in geval van internationale ontvoering door ouders.
U kan deze contacteren op:

Houba-de Strooperlaan 292 te 1020 Brussel
Tel.: 00 32 (0)2 475 44 11
Gratis noodnummer: 110 (24 uur op 24)
E-mail: : 110@childfocus.org
www.childfocus.be

In geval u vreest voor een ontvoering van uw kind naar het buitenland, contacteer dan het Federaal Aanspreekpunt, dat u advies kan geven voor uw persoonlijk geval en u zal doorverwijzen indien nodig. Het kan u een overzicht bezorgen van de voorzorgsmaatregelen die u kan nemen wanneer het risico op een ontvoering van uw kind zich voordoet alsook van de maatregelen die u moet treffen wanneer u het slachtoffer bent van een ontvoering van uw kind.
U kan ook terecht bij de lokale politie wanneer u een ontvoering vreest of wanneer deze reeds heeft plaatsgevonden.

Op 26 april 2007 werd er een protocol getekend tot regeling van de samenwerking tussen Child Focus, de gerechtelijke instanties, de FOD Justitie en de FOD Buitenlandse Zaken op het gebied van internationale kinderontvoeringen en grensoverschrijdend omgangsrecht. In het kader van deze samenwerking zal eerstdaags een werkgroep statistiek worden opgericht. De bedoeling is dat een samenwerking wordt tot stand gebracht op het gebied van onderzoek van het verschijnsel van internationale kinderontvoeringen, vastlegging van gemeenschappelijke criteria en coördinatie van de mededeling van statistieken.

01/10/2008AnySurfer, label de qualité belge pour les sites internet accessibles, juillet 2007
FR    NL    DE Contact